porady prawne / wywłaszczenia / porady

Kiedy decyzja o wywłaszczeniu staje się ostateczna?

Decyzja staje się ostateczna z momentem wyczerpania środków odwoławczych w toku postępowania administracyjnego. Następuje to, jeśli: 

Po uostatecznieniu się decyzji o wywłaszczeniu, mienie przechodzi – w zależności od sytuacji – na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ostateczność a prawomocność decyzji

Ostateczność nie jest tożsama z prawomocnością – ostateczna decyzja administracyjna może jeszcze zostać zaskarżona przed sądem administracyjnym. Decyzja staje się prawomocna, gdy strona nie wniesie skargi w terminie lub możliwości skarżenia zostają wyczerpane. Skargę na decyzję wnosi się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeżeli sąd nie podzieli racji strony, istnieje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym drugim przypadku skarga podlega przymusowi radcowsko-adwokackiemu, tj. musi zostać sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata.


Wywłaszczenia - porady: