Historie wywłaszczeń w praktyce

Zapraszamy osoby doświadczone procesem wywłaszczenia do dzielenia się swoimi historiami. Realne przeżycia pozwolą zobrazować sobie, z czym trzeba się mierzyć przy realizacji inwestycji publicznych. Komentarz prawnika pomoże reagować adekwatnie i w granicach prawa.
Gdynia, droga lokalna

Wywłaszczenie dwóch domów zamieszkałych przez trzypokoleniową rodzinę, w tym jedną niepełnosprawną. Odszkodowanie nie zostało ustalone prawidłowo, wniesiono środki odwoławcze, co wydłuża czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania a inwestor żąda opróżnienia nieruchomości proponując dwa lokale zastępcze - oba na pierwszym piętrze oddalone od siebie o kilka kilometrów.

Komentarz prawnika

Większości decyzji lokalizacyjnych nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Pozwala to inwestorowi żądać wydania nieruchomości nawet następnego dnia po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu. Nieruchomości niegrodzone są obejmowane w posiadanie bez pytania. W przypadku nieruchomości zamieszkałej, jeśli inwestor chce je zająć przed upływem 120 dni od ostateczności decyzji lokalizacyjnej, to ciąży na nim obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego, na ten okres. Lokale zastępcze powinny odpowiadać standardem nieruchomości wywłaszczonej oraz zapewniać minimum potrzeb socjalnych.


Boboszów, zbiornik przeciwpowodziowy

W sprawie zostały sporządzone 4 różne wyceny przez 3 rzeczoznawców w 2 różnych metodologiach. Wartości wycen: 1 mln, 1,7 mln, 1,8 mln, 2,5 mln. Różnice pogłębiały dodatkowo 2 sprzeczne normy: polska ustawa i nieimplementowana do polskiego porządku prawnego norma Banku Światowego O.P. 4.12, do której przestrzegania zobowiązał się polski rząd na zasadzie umowy o finansowanie inwestycji.

Komentarz prawnika

Wyboru metodologii wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Wszystkie decyzje rzeczoznawcy winny odnosić się do stanu faktycznego i danych płynących z rynku. Niestety często dochodzi do zaniedbań, które skutkują zaniżeniem wartości nieruchomości. Pracownicy organów nie mają kompetencji, aby weryfikować wiedzę specjalną rzeczoznawców. Jeśli strona pozostanie bierna, to postępowanie zakończy się bez jej udziału i wypłacone zostanie zaniżone odszkodowanie.


Chwaszczyno, droga S6

Wyburzone całe osiedle domów - niektóre zupełnie nowe. GDDKiA zaproponowało ugody ostrzegając mieszkańców, że jeśli ktoś się nie zgodzi, to postępowania i wypłata środków będą trwały bardzo długo. Jedno z postępowań zakończyło się po 4 latach. Pierwotna wycena 350 tys., ostatecznie wypłacone odszkodowanie 1,3 mln.

Komentarz prawnika

Niestety tak duże rozbieżności w wycenach nie są odosobnionymi przypadkami. Wiele operatów wykonywanych jest bez należytej staranności, oględziny i badanie rynku wykonywane są pobieżnie - należy pamiętać, że rzeczoznawcy majątkowi działający na zlecenie organów wybierani są w przetargach publicznych, a kryterium wyboru jest cena. Jedynym podmiotem zainteresowanym wartością odszkodowania jest właściciel nieruchomości. Jako strona postępowania ma prawo udowadniać, że operat na zlecenie organu jest nieprawidłowy i jaka powinna być właściwa wysokość odszkodowania.


pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy popularne pytania i poprosiliśmy naszych prawników na udzielenie na nie odpowiedzi.

wzory dokumentów

Przygotowane i zweryfikowane przez prawników, Istotny początek obrony Twojej nieruchomości.

konsultacje z prawnikiem

Bezpłatne lub dofinansowane porady prawne dla właścicieli nieruchomości.