POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cele i sposoby przetwarzania danych zbieranych na stronie internetowej określa wspólnie dwóch współadministratorów – zgodnie z art. 26 RODO.
 2. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony są:
  1. Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 83/7 (kod pocztowy: 50-414), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005565, REGON 523811771, NIP 8992944351.
  2. FUNDACJA INLEGIS z siedzibą w Rościszowie, ul. Spacerowa 33 (kod pocztowy: 58-250), wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000730037, REGON 380077809, NIP 8992844454;(dalej jako: Współadministratorzy), e-mail: biuro@fundacjainlegis.pl.
 3. Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Współadministratorzy przetwarzają jedynie dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:
  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez kandydata w formularzu aplikacyjnym) – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  3. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

§ 2

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Współadministratorzy zbierają lub mogą zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):
  1. dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko),
  2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),
  3. dane dotyczące zatrudnienia,
  4. inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z Współadministratorami.
 2. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności i Cookies oraz danych o Współadministratorach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu ze Współadministratorami lub świadczenia usługi newslettera.
 3. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 4. Współadministratorzy nie profilują danych osobowych użytkowników.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. W celu realizacji umowy Współadministratorzy mogą udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczących na rzecz Współadministratorów usługi IT.
 2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako: EOG). Współadministratorzy korzystają z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

§ 4

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
  2. do czasu ustania celu przetwarzani danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
  3. do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez Współadministratorów większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu;
 2. Współadministratorzy przechowują dane osobowe użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nich zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.
 3. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Współadministratorzy zapewniają użytkownikom realizację uprawnień, tj. prawo do:
  1. dostępu do treści danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: biuro@inlegis.pl lub pocztą tradycyjną na adres: INLEGIS Kancelarie Prawne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Podwale 83/7, 50-414 Wrocław lub FUNDACJA INLEGIS, ul. Podwale 83/7, 50-414 Wrocław.
 3. Współadministratorzy rozpatrują zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter  żądania lub liczbę żądań – Współadministratorzy nie będą mogli rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformują użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskażą termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące
 4.  Współadministratorzy informują o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które wykonali zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§ 6

PLIKI COOKIES

 1. Stosowane przez Współadministratorów pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Typy plików cookies:
  1. sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
  2. stałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
 4. Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies w celach:
  1. konfiguracji serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  4. uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;
  5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
  6. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
  7. analiz i badań oglądalności.

§ 7

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Współadministratorzy mają uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności i Cookies dostępna jest na stronie internetowej.
 2. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.