Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę www.fundacjainlegis.pl (dalej: „Strona”) oraz wypełniających formularz kontaktowy umieszczony na Stronie (dalej: „Użytkownik”), jak również zasady wykorzystywania plików typu cookies.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: „RODO”) jak również wykorzystującym pliki typu cookies jest spółka pod firmą FUNDACJA INLEGIS z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Podwale 83/7 (kod pocztowy: 50-414), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730037, REGON 380077809, NIP 8992844454 (dalej: Administrator), e-mail: [email protected]
 3. Administrator przestrzega przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych zasad ochrony prywatności Użytkowników.

 

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników zbieranych w celu:
  1. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania Strony, w tym statystyk oglądalności podstron w szczególności publikowanych na Stronie artykułów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony w szczególności poprzez rozpoznanie urządzenia Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Administratorzbiera następujące dane: imię, nazwisko/nazwa Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz ogólne informacje dotyczące zgłaszanego problemu prawnego.
 2. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 2 powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Strony dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Strony, przez pliki cookies.
 4. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Stroną w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Strony.
 5. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta ze Strony, które umożliwiają:
  1. dostosowanie i optymalizację Strony do potrzeb Użytkowników/Klientów oraz innych osób korzystających ze Strony,
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony.

W serwisie wykorzystywane są cookies tymczasowe, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej (zakończeniu sesji), jak i cookies trwałe, zapisywane w pamięci przeglądarki na dłuższy czas, zgodny z wybranymi przez Użytkownika ustawieniami przeglądarki.

Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 28 RODO, z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Stroną.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Administrator informuje, że  w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie przewidzianym przepisami RODO) każdy Użytkownik ma: 

   1) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania ich kopii;
   2) Prawo do sprostowania swoich danych;
   3) Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”);
   4) Prawo do ograniczenia przetwarzania; 

W żądaniu dotyczącym ograniczenia przetwarzania Użytkownik może wnieść o ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania jeżeli Administrator ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarza je bezpodstawnie, jak również jeżeli Użytkownik nie chce aby Administrator usunął dane, gdyż są one Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie może być również ograniczone na czas wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: 
 1. w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, 
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację dotyczącą Użytkownika, uzasadniającą zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże, że podstawy przetwarzania danych Użytkownika są nadrzędne wobec jego praw lub, że dane Użytkownika są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  Prawo do przenoszenia danych 

W odniesieniu do danych osobowych, które Użytkownik dostarczył Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy oraz które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Użytkownik może wystąpić o wydanie danych w ustandaryzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazanie ich innemu podmiotowi jeżeli jest to możliwe.  

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę; 
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z przepisami prawa. 
  1. W tym celu realizacji praw o których mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać e-maila na adres biura.
  2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres biura, wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.
  3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w formularzu kontaktowym Strony jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail biura.