porady prawne / wywłaszczenia / porady

Co to jest decyzja lokalizacyjna?

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (decyzja lokalizacyjna) wydawana jest przez właściwy organ administracji. Wydaje się ją na wniosek inwestora realizującego cel publiczny, jeśli ten nie jest właścicielem nieruchomości i/lub jej przeznaczenie planistyczne nie pozwala na realizację przedsięwzięcia. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej

Od decyzji lokalizacyjnej osoby wywłaszczanej przysługuje odwołanie do organu wyższego szczebla. Powinno ono zostać wniesione za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenie decyzji stronie postępowania. Odwołanie będzie skuteczne tylko wówczas, gdy decyzję wydano z istotnym naruszeniem prawa. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, ponieważ inwestycje celu publicznego przygotowuje się według ściśle określonych procedur (wymagają wielu uzgodnień i opinii).


Wywłaszczenia - porady: