Regulamin korzystania z porad prawnych

dalej „Regulamin” 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z porad prawnych udzielanych osobom dotkniętym problematyką wywłaszczenia, w ramach kampanii społecznej prowadzonej przez FUNDACJĘ INLEGIS
z siedzibą w Rościszowie (58-250), przy ulicy Spacerowej 33, wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000730037, dalej „Fundacja” pod nazwą: „JAK PRZEŻYĆ WYWŁASZCZENIE”, dalej „Kampania”.

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

W ramach prowadzonej przez Fundację Kampanii  osoby zainteresowane (dalej „Zainteresowani”) mogą skorzystać z dwóch opcji porad prawnych:

  1. w formie 20 minutowej bezpłatnej konsultacji prawnej;
  2. w formie 60 minutowej porady prawnej płatnej 200 zł brutto, której koszt w części pokrywa Fundacja INLEGIS.

3. Warunki skorzystania z porady

1. Warunkiem skorzystania z porady prawnej przez Zainteresowanego jest wypełnienie stosownego zgłoszenia dostępnego na stronie, dalej „Zgłoszenie” oraz złożenie wymaganych oświadczeń.

2. W przypadku zapisania się ponownie na konsultację/poradę przez Zainteresowanego, który korzystał już z niej w przeszłości, Fundacja zastrzega sobie prawo do jej nieodbycia.

3. Ponadto Fundacja zastrzega możliwość odmowy udzielenia porady prawnej w określonych sytuacjach, bez podania przyczyny.

4. Sposób udzielenia porady

1. Bezpłatna 20 – minutowa konsultacja, jak również 60 - minutowa porada prawna będą odbywać się
z użyciem środków porozumiewania się na odległość, we wskazanym przez prawnika terminie.

2. Informacje w ramach udzielanych konsultacji i porad będą dostarczane z należytą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz doświadczenia zawodowego prawnika, wyłącznie jednak w oparciu o stan faktyczny przekazany przez Zainteresowanego oraz w ramach dostępnego czasu.

3. Fundacja nie odpowiada za sytuacje, w których Zainteresowany otrzyma nieadekwatną do jego sytuacji poradę prawną, z tego powodu, iż nie przekaże prawnikowi prawdziwych, rzetelnych i pełnych informacji na temat stanu faktycznego, w jakim się znalazł.

4. Fundacja zastrzega ponadto, iż nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Zainteresowanych informacji uzyskanych w ramach konsultacji.

5. Postanowienia końcowe

Wraz z wypełnieniem Zgłoszenia i jego wysłaniem do Fundacji Zainteresowany potwierdza, że:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w pkt 6 Regulaminu. 

c) potwierdza chęć kontaktu oraz wyraża zgodę na kontakt telefoniczny.

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundację INLEGIS z siedzibą w Rościszowie (58-250), przy ulicy Spacerowej 33, wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000730037;

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail : biuro@fundacjainlegis.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych w ramach kampanii „JAK PRZEŻYĆ WYWŁASZCZENIE”.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usługi prawnej.

5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 

8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich zostały podane.

9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.