Greetings, one and all!

 1. Wzór oświadczenia o wydaniu nieruchomości

  Dobrowolne wydanie nieruchomości na rzecz inwestora skutkuje powiększeniem kwoty odszkodowania o dodatkowe 5%. Oświadczenie o wydaniu należy złożyć w formie pisemnej. Udostępniamy prosty do użycia wzór oświadczenia.

 2. Wniosek o przekazanie operatu w formie elektronicznej

  Operat szacunkowy będący podstawą ustalenia odszkodowania jest składany w aktach sprawy. Strona może zapoznać się z jego treścią w organie, ale ten ma również obowiązek przekazać go w formie elektronicznej na wniosek strony. Do pobrania wzór wniosku.

 3. Wniosek o wydłużenie terminu na wypowiedzenie się w sprawie

  Organ ma obowiązek umożliwienia stronie zapoznania się z materiałem dowodowym i wypowiedzenie się w sprawie. Zwykle wyznaczany jest krótki 7 lub 14 - dniowy termin na wniesienie uwag. Na uzasadniony wniosek organ wydłuży termin - do pobrania wzór wniosku.

 4. Zarzuty do operatu

  Jeśli strona odnajduje w operacie błędy, w szczególności mogące prowadzić do zaniżenia odszkodowania, to przysługuje jej prawo do wypowiedzenia się. Swoje uwagi należy złożyć na piśmie w formie zarzutów do operatu szacunkowego. Fundacja udostępnia wzór pisma z zarzutami.

 5. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy w postępowaniu administracyjnym

  Jeśli służy to ekonomice prowadzenia postępowań, to organ powinien przeprowadzić rozprawę w postępowaniu administracyjnym. W rozprawie uczestniczą strony postępowania oraz rzeczoznawca majątkowy, autor operatu szacunkowego. Jest to jedyna możliwość zadania pytań i wyrażenia wątpliwości osobiście w trakcie spotkania. Do pobrania wniosek o przeprowadzenie rozprawy.

 6. Odwołanie od decyzji

  Strona niezadowolona z decyzji ustalającej odszkodowanie jest uprawniona do wniesienia odwołania. Odwołanie składa się do organu wyższego szczebla za pośrednictwem organu pierwszej instancji. Odwołanie winno zawierać opis stanu faktycznego, wskazanie do jakiego naruszenia prawa doszło oraz uzasadnienie własnych twierdzeń. Do pobrania szablon odwołania - wymaga wkładu merytorycznego.

 7. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet odszkodowania

  Odszkodowanie za wywłaszczenie jest wypłacane pod warunkiem ostateczności decyzji ustalającej odszkodowanie oraz w wielu przypadkach po ostateczności decyzji lokalizacyjnej. W przypadku odwołań składanych od jednej z przedmiotowych decyzji byłemu właścicielowi nieruchomości powinna zostać wypłacona zaliczka. Zaliczka jest wypłacana po złożeniu wniosku - udostępniamy wzór do pobrania.

 8. Skarga na przewlekłość / bezczynność

  Organy prowadzące postępowanie nie dotrzymują ustawowych terminów załatwienia sprawy. Jeśli organ jest bezczynny lub prowadzi postępowanie przewlekle, to strona może go dyscyplinować: w pierwszej kolejności składając ponaglenie a w dalszej skargę do sądu administracyjnego. Wzór skargi udostępniony do pobrania.

 9. Skarga na decyzję organu drugiej instancji

  Decyzja organu drugiej instancji utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji kończy postępowanie administracyjne w sprawie. Strona może dalej kwestionować takie decyzje składając skargę do sądu administracyjnego. Do pobrania wzór skargi.

 10. Wniosek o wykup resztówki

  Nieruchomość po podziale, która nie nadaje się do wykorzystywania na dotychczasowe cele stanowi tzw. resztówkę. Inwestor zobowiązany jest do wykupu resztówki na wniosek strony. Do pobrania wzór wniosku.